niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach

Adres:
38-246 Szerzyny 518
Tel /fax 14 69 20 120
pracownicy socjalni teren Szerzyny, Czermna, Swoszowa, Żurowa - wew. 1
świadczenia rodzinne i wychowawcze - wew. 2
zastępca dyrektora, pracownik socjalny teren Ołpiny - wew. 3
dyrektor, księgowość - wew. 4
poczta elektroniczna:  gops@szerzyny.pl

GOPS w Szerzynach pracuje  od poniedziałku do piątku w godzinach od   730 - 1530.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach jest jednostką organizacyjną Gminy Szerzyny, powołany Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Szerzynach Nr X/42/90 z dnia 5 kwietnia 1990r. w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:

  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej

  • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i ustawą o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej

  • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin

  • praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi

Terenem działania Ośrodka jest Gmina Szerzyny. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku dawnej agronomówki.

W ramach swojej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.), ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 poz. 992 ze zm.) , ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z roku 2009 Nr 1 poz. 7 ze zm).
Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomocy i świadczeń udziela się po spełnieniu przesłanek zawartych w cytowanych ustawach oraz przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, gdzie przed Sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym. Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, sądem, prokuraturą, policją, placówkami oświatowymi, służby zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz osobami fizycznymi – w zakresie umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Ośrodek współpracuje z psychologiem i radcą prawnym – udzielającym porad i terapii osobom i rodzinom w ramach punktu konsultacyjnego.


Karta Dużej Rodziny

Fundusz alimentacyjny

Pomoc społeczna

Przemoc w rodzinie

Stypendium

Świadczenia rodzinne

Placówki Leczenia Narkomanii

Placówki Leczenia Uzależnień

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny