niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach

1. Jednostka 

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZERZYNACH

Pełna nazwa jednostki:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach

38-246 Szerzyny 594
Telefon/fax:
14- 6517 452
Strona internetowa:
Adres poczty elektronicznej:

 

Zakład budżetowy Gminy Szerzyny, utworzony Uchwałą Nr II/14/02 Rady Gminy w Szerzynach z dnia  4 grudnia 2002 r.

Zakład rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2003 r. przejmując zadania własne gminy w zakresie:

  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,

  • utrzymania dróg i placów gminnych,

  • utrzymania czystości na terenie Gminy Szerzyny.

W chwili obecnej wykonuje statutowe obowiązki w zakresie rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków, jednocześnie wdraża uchwały Rady Gminy w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy poprzez organizowanie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych.

2. Kontakt

Adres:
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SZERZYNACH
38-246 SZERZYNY 594

Telefon:
14/6517452

Fax:
14/6517452

e-mail:
gzgkszerzyny@op.pl

3. Kierownictwo

Dyrektor Zakładu – Dominik Wójcik

 

4. Statut

 

Statut

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach

§1.

1/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach, zwany dalej zakładem budżetowym w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zm).

2/ Zakład działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:

a/ ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zm).

b/ ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz 43 ze zm.)

c/ ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

d/ ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.)

e/ ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm.)

f/ rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122 poz. 133)

3/ Siedzibą Zakładu są Szerzyny nr budynku 594.

§ 2.

Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie:

a/ dostawy wody i odprowadzania ścieków

b/ utrzymanie i konserwacja dróg, placów i chodników gminnych

c/ wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu Gminy

d/ wykonywanie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych

§ 3.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetu.

§ 4.

1/ Zakładem zarządza Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, którego zatrudnia Wójt Gminy.

2/ Do kompetencji Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

a/ kierowanie działalnością Zakładu i reprezentowanie go na zewnątrz

b/ zawieranie umów związanych z realizacją zadań Zakładu w ramach udzielonego przez Wójta Gminy pełnomocnictwa

c/ wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zakładu.

§ 5.

Strukturę organizacyjną Zakładu określa załącznik do niniejszego Statutu.

§ 6.

Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

5. Działalność

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie:

  1. dostawy wody i odprowadzenia ścieków

  2. utrzymanie i konserwacja dróg, placów i chodników gminnych

  3. wywóz nieczystości stałych lub płynnych z terenu gminy

  4. wykonywanie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Dostawa wody dla odbiorców wykonywana jest na terenie trzech Sołectw. Dwa Sołectwa zaopatrywane są w wodę pobieraną ze źródeł wody podziemnej. Woda ta podlega uzdatnianiu jedynie poprzez dezynfekcje. Jakość tej wody spełnia wymogi sanitarne, jednak ze względu na znaczną ilość studni wymaga dużych nakładów związanych ze stałą kontrolą w zakresie utrzymania ich czystości oraz parametrów bakteriologicznych wody. Jedno z Sołectw zaopatrywane jest w wodę, pobieraną z górskiego potoku. Woda ta uzdatniana jest w SUW poprzez filtrowanie, odżelazienie i dezynfekcje. Proces ten jest w pełni zautomatyzowany i podlega jedynie w trakcie prawidłowej pracy kontroli prawidłowości działania urządzeń.

Odprowadzanie ścieków komunalnych funkcjonuje na terenie trzech Sołectw. 

Utrzymanie, konserwacja dróg, placów i chodników realizowane jest sprzętem , w jaki  zakład jest wyposażony. Sprowadza się do drobnych remontów nawierzchni niebitumicznych dróg gminnych. W okresie zimowym wykonywane jest odśnieżanie oraz usuwanie śliskości nawierzchni dróg, natomiast w okresie letnim utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych.

Wywóz nieczystości stałych i płynnych zlecany jest  firmie posiadającej stosowne zezwolenie. GZGK przygotowuje się do przejęcia tych obowiązków poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych. Selekcja odbywa się u źródła powstania tych odpadów natomiast Zakład prowadzi zbiórkę oraz wtórną selekcję w celu odzysku surowców wtórnych.

Zakład świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych z zakresu drobnych napraw kanalizacyjnych i wodociągowych. Ponadto wykonywane są przyłącza wodociągowe.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny