niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Zespół Szkół w Ołpinach - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

1. Kontakt

Zespół Szkół w Ołpinach

Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Jana Ślęzaka i Gimnazjum im. ks. prał. Jana Ślęzaka

38-247 Ołpiny 451

tel./faks  14 6519202

e-mail: olpiny@op.pl

NIP: 993-06-51-096

 

 

Szkoła Podstawowa
im. ks. prał. Jana Ślęzaka

w Ołpinach
Ołpiny 451
38-247 Ołpiny
tel./faks  14 6519202
Regon 370473134
NIP 685-20-51-497

Gimnazjum
im. ks. prał. Jana Ślęzaka
w Ołpinach
Ołpiny 451
38-247 Ołpiny
tel./faks  14 6519202
Regon 370998902

NIP 685-20-51-505

2. Kierownictwo

Dyrekcja Zespołu Szkół w Ołpinach

 

Dyrektor Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ołpinach

mgr Anna Niemiec

 

 


3. Działalność ZS w Ołpinach

Szkoły realizują zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty. Pozwalają nabyć uczniom wiedzy i umiejętności potrzebnych do dalszego kształcenia. Wychowują współpracując z rodzicami oraz instytucjami oświatowymi i innymi. Otaczają opieką uczniów potrzebujących pomocy, zarówno tych, którzy mają trudności w nauce, jak i uzdolnionych.

W klasach I – III Szkoły Podstawowej (poza kształceniem zintegrowanym) prowadzone są zajęcia języka angielskiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Wynikają one z rozpoznanych potrzeb (przy współpracy z rodzicami, lekarzem, PP-P). Nieodpłatnie prowadzone są przez nauczycieli kółka artystyczne (plastyczne, teatralne) oraz wiedzowe (matematyczne) dla chętnych i uzdolnionych uczniów. Dzieci uczęszczają na te zajęcia, gdyż mogą na nich rozwijać swoje uzdolnienia i możliwości. Było prowadzonych kilka konkursów artystycznych i zintegrowanej wiedzy.

Przejście do klasy czwartej to duże przeżycie dla ucznia, dlatego dzieci w tych klasach otaczane są opieką szczególną, są też dla nich prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kółka przedmiotowe. Aby przygotować uczniów do sprawdzianu, kt&´ry odbywa się w klasie VI zwiększona została liczba godzin matematyki, przyrody oraz wprowadzono kółko polonistyczne i matematyczne. Prowadzimy wśr&´d dzieci edukację ekologiczną poprzez działanie kółka ekologiczno – przyrodniczego. Mogą na nim poznać, jak powinno wyglądać harmonijne współistnienie człowieka i przyrody, wykonują projekty ekologiczne kończące się prezentacją efektów na forum szkoły, na gazetkach.

Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i przez instytucje edukacyjne. Startują na zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy.

 

Kolejny etap nauczania to gimnazjum. Do Gimnazjum w Ołpinach uczęszcza młodzież z Ołpin i Żurowej. Jest to dość trudny etap w życiu młodego człowieka, okres buntu, trudnych pytań i trudnego wyboru dalszej drogi życiowej.

W klasie trzeciej uczniowie zdają egzamin gimnazjalny, który jest przepustką do szkół ponadgimnazjalnych; od jego wyniku zależy też możliwość wyboru kolejnej szkoły. Aby dobrze przygotować się do egzaminu należy w pełni korzystać z prowadzonych zajęć, należy nabyć wiedzę i umiejętności a przede wszystkim umieć wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce, w sytuacjach z codziennego życia. Nauczyciele prowadzą bezpłatne kółka przedmiotowe, zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno - przyrodniczych. Od 2009 roku dojdzie trzecia część egzamin z języka obcego. W naszym gimnazjum występują trudności z pozyskaniem nauczycieli języka angielskiego i częste zmiany nauczycieli tego języka. Spowodowane to jest małymi zarobkami nauczycieli w szkole w porównaniu z firmami językowymi. W Gimnazjum w Ołpinach prowadzone jest także nauczanie drugiego języka, którym jest niemiecki.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty ( z dwóch finaliści) oraz instytucje naukowe. Duże sukcesy odnosiliśmy w sporcie, szczególnie drużyna chłopców w piłce nożnej, dziewcząt w piłce ręcznej, w biegach przełajowych. Znaczny sukces odniósł uczeń, który dotarł aż do finału ogólnopolskiego w konkursie wiedzy pożarniczej, gdzie zajął VI miejsce.

Akademie, imprezy dyskoteki organizowane w szkole służą integrowaniu się dzieci i młodzieży.

W szkole działa stołówka. Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami, w szczególności dojeżdżającymi, których jest około 140. Baza szkoły jest dostateczna ale stare budynki wymagają ciągłych remontów. Dzięki działaniom Gminy Szerzyny budynki szkół wyglądają ładnie z zewnątrz; są ocieplone, wymieniona została stolarka. Obecne działania prowadzą do remontów łazienek, kuchni, aby dostosować je do wymagań zawartych w obecnych przepisach.

4. Rys historyczny

Król Kazimierz Wielki założył wieś Ołpiny na prawie magdeburskim przywilejem lokacyjnym z 7 sierpnia 1349 roku, ale początki Ołpin są wcześniejsze. Prawdopodobnie wtedy przy parafii istniała szkoła parafialna. Trudno dokładnie określić, kiedy powstała szkoła parafialna w Ołpinach ale istniała z przerwami w XVI i XVII wieku. Nie ma informacji o szkole w Ołpinach w XVIII wieku, więc jako instytucja wtedy nie istniała.

W XIX wieku zaczęły powstawać szkoły trywialne (na wsiach i małych miasteczkach w zaborze austriackim), które miały być narzędziem germanizacji. Za oficjalną datę powstania szkoły trywialnej w Ołpinach można przyjąć 23 stycznia 1857 roku, gdyż tak datowany jest dekret założenia tej szkoły. Była ona najpierw jedno a potem dwuklasowa. Szkoła trywialna dawała dzieciom małe możliwości i odstraszała rodziców koniecznością świadczeń a dzieci nauką w obcym języku, stosowaniem kar.

W 1869 roku wprowadzono na mocy ustawy zamiast szkół trywialnych szkoły ludowe, które przysposabiały do praktycznych zawodów oraz do dalszej nauki. W 1885 roku w Ołpinach wybudowano budynek szkolny murowany, parterowy, który miał 4 izby lekcyjne.

W 1891 roku dziedziczka dworu ołpińskiego, Eufemia Rogawska sprowadziła do Ołpin siostry dominikanki. Na początku XX wieku uczyły one najpierw w szkole męskiej i równocześnie budowały szkołę ludową żeńską, którą prowadziły od 1907 roku.

Działania wojenne I wojny światowej sprowadziły duże zniszczenia głównego budynku szkoły, uniemożliwiając naukę, natomiast szkoła dominikanek była miejscem kwaterowania sztabów wojskowych. Po odejściu wojsk w budynku sióstr istniała szkoła mieszana do 1925 roku. Wtedy została odrestaurowana szkoła męska i funkcjonowały dwie szkoły: żeńska i męska (trzyklasowa). W szkole ołpińskiej uczono dzieci prac ogrodowych; zajmowały się pielęgnacją roślin i ich sprzedażą.

1 września 1929 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego zatwierdziło w Ołpinach siedmioklasową publiczną szkołę powszechną, której nadano imię Stefana Żeromskiego. Dzięki kadrze nauczycielskiej pokolenia międzywojennego w szkole krzewiono patriotyzm oraz umiłowanie ojczyzny dużej i małej, zwracano uwagę na zachowanie się ucznia w szkole i poza nią, wpajano zasady porządkowe. Stan techniczny odnowionego budynku szkoły nie był dobry (m.in. zawilgocenie). Dlatego Gromada Ołpiny podjęła decyzję o wybudowaniu nowej szkoły. Projekt został zatwierdzony w 1936 roku, ale nie doszło do jego realizacji przed II wojną światową.

W czasie II wojny światowej budynek szkoły został przeznaczony na magazyn rolny. Nauka odbywała się jednak w klasztorze oraz w pomieszczeniach prywatnych.

Po zakończeniu wojny obowiązywał program nauczania przedwojennego. Obowiązywały wszystkie przedmioty ale ze względu na brak podręczników przedstawiano materiał ustnie i robiono streszczenia. Aby nadrobić wojenne zaległości niektóre zajęcia ograniczano (śpiew, gimnastyka, rysunki, zajęcia praktyczne).

Ciekawym „epizodem szkolnym” było gimnazjum w Ołpinach. Ze względu na dużą odległość do ośrodków, gdzie znajdowały się gimnazja oraz koszty pobytu w nich, ksiądz Jan Ślęzak zorganizował w Ołpinach prywatne gimnazjum ogólnokształcące, które zostało otwarte w lutym 1945 roku. Składało się z 4 klas. Nauka odbywała się w przyspieszonym trybie. Przetrwało ono tylko rok.

W latach 1947-48 wykonano remont i nadbudowano piętro uszkodzonej ołpińskiej szkoły. W remoncie aktywnie pomagał ks. Jan Ślęzak, który organizował większość robót; dużej pomocy finansowej udzielili rodacy z USA. Po rozbudowie szkoła posiadała 7 sal lekcyjnych, bibliotekę, później urządzono boiska sportowe, ogródek. Uczniowie do nowego budynku weszli 1 marca 1948 roku. Prąd doprowadzono do niego w 1958 roku. Oprócz właściwego budynku szkolnego szkoła zajmowała dodatkowo 3 sale lekcyjne w klasztorze si&´str dominikanek. Mimo tego było mało pomieszczeń. Dlatego zrodził się pomysł budowy nowej szkoły w Ołpinach (w ramach akcji tysiąc szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego).

Po załatwieniu w latach 60-tych XX wieku spraw proceduralnych budowa nowej szkoły została ujęta w planie inwestycyjnym na lata 1966-70. W czerwcu 1970 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy nowej szkoły, którą przy dużym wysiłku lokalnej społeczności ukończono 28 sierpnia 1971 roku, kiedy dokonano uroczystego jej otwarcia. Nadano jej imię Stefana Żeromskiego, które nosiła już w latach 1929 – 1939.

Wkr&´tce powstał pomysł rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną; jej przekazanie odbyło się w 1979 roku.

W 1995 roku wykonano remont kotłowni wprowadzając gazowe piece co. W 1999 roku zakończono prace modernizacyjne dachu – wykonano dach o więźbie drewnianej pokryty blachą falistą, zastępując przeciekający stropodach.

Od 1 września 1999 roku weszła w życie reforma systemu edukacji, która wprowadziła m. in. 6-letnią szkołę podstawową i po niej 3-letnie gimnazjum. Na terenie gminy Szerzyny utworzono trzy zespoły szkół. W ten sposób ołpińska szkoła stała się siedzibą szkoły podstawowej i gimnazjum połączonych w zespół o nazwie: Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ołpinach. Zespół Szkół pozyskał wyposażenie dwóch pracowni komputerowych z dostępem do Internetu (1999, 2004). Doposażono bibliotekę. Docieplono budynek szkolny i wymieniono całą stolarkę okienną (na okna plastikowe), wyremontowano sanitariaty, korytarze szkolne (w miejsce płytek PCV położono płytki ceramiczne).

Szkoła w swej misji współpracuje z wieloma instytucjami oświatowymi i innymi, przygotowując dzieci i młodzież do dalszej nauki.

5. Misja Gimnazjum im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach

Szkoła to nasz wspólny dom, w którym ...

 • Umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na następnym etapie kształcenia.
 • Stwarzamy warunki do rozwoju różnorodnych talentów.
 • Integrujemy uczniów, rodziców, środowisko.
 • Zapewniamy każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju.
 • Uznajemy prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji.
 • Pielęgnujemy poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości innych kultur.

6. Misja Szkoły Podstawowej im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach

Szkoła to nasz wspólny dom, w którym ...

 • Umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej.
 • Stwarzamy warunki do rozwoju r&´żnorodnych talentów.
 • Integrujemy uczniów, rodziców, środowisko.
 • Zapewniamy każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju.
 • Uznajemy prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji.
 • Pielęgnujemy tradycje dziedzictwa kulturowego.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny