piątek, 27 stycznia 2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Nabór na asystenta
24.04.2012.
Image


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach

Określenie stanowiska: Asystent rodziny w ramach projektu '' Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny ''

Stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia


 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie

2. posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 • co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
  i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. posiada doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta rodziny.

Wymagania pożądane:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami
i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.


ZAKRES ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie prowadzenie poradnictwa i edukacji, wsparcia oraz aktywizacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.
W tym celu asystent rodziny m. in. będzie:

- diagnozował sytuację rodziny,

- opracowywał i realizował plan pracy z rodziną,

- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, GOPS itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,

- pomagał w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

- pomagał w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie,

- pomagał i motywował w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy,

- prowadził dokumentację dotyczącą pracy z rodziną.


WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV),

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny,

 4. kserokopia dowodu osobistego,

 5. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 10. Formularz ofertowy ( do pobrania w budynku Urzędu Gminy Szerzyny, pok. 110 lub ze strony internetowej www.szerzyny.pl).

  11. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam

  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego

  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.


Dodatkowe informacje:

 Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szerzynach, pokój nr 4, do 9 maja 2012 r. w godzinach 7.30 – 15.30 – osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:

Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (14) 6517300 wew. 123.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.szerzyny.pl, BIP Szerzyny oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szerzyny.

Koszt dojazdu do rodziny pokrywa wykonawca usługi tj. asystent rodziny.

Przewiduje się wybór 3 asystentów.

Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.
Oferta asystent
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny