piątek, 27 stycznia 2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
VIII sesja RG Szerzyny - zawiadomienie 2019
27.03.2019.
Przewodniczący Rady Gminy Szerzyny informuje, że dnia 01 kwietnia 2019 r. o godzinie 1600 w Sali Narad Urzędu Gminy Szerzyny odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Informacja o stanie ładu, porządku, i bezpieczeństwa publicznego oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy Szerzyny.

 4. Informacja dotycząca oceny pracy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w 2018 roku.

 5. Zaprezentowanie przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa sprawozdań z działalności kulturalnej i bibliotecznej oraz planu działania na 2019 rok.

 6. Wspieranie rodzin na terenie Gminy Szerzyny - informacja na temat działań podejmowanych w 2018 roku oraz przedstawienie zadań zaplanowanych na 2019 rok.

 7. Informacja na temat działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Szerzyny – sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

 8. Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2018 r., oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szerzyny na 2018 r.”.

 9. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Gminy Szerzyny podjętych w 2018 roku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Swoszowa.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szerzyny w 2019 roku.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Szerzyny.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szerzyny publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szerzyny niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

 17. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2019 -2029.

 18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 20. Wolne wnioski i informacje.

 21. Przyjęcie protokołu z V zwyczajnej, VI nadzwyczajnej uroczystej oraz VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 22. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Szerzyny.

 
następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny