piątek, 27 stycznia 2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Podstawowe usługi PROW
16.02.2009.

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJSamorząd Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 odpowiedzialny jest za wdrażanie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Celem działania jest poprawa warunków życia oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez likwidację barier rozwoju czyli przede wszystkim braku podstawowych elementów infrastruktury technicznej. Szczególne utrudnienia w tym zakresie występują w najmniejszych miejscowościach.

O dofinansowanie w ramach ww. działania mogą ubiegać się gminy, jednoosobowe spółki gminne oraz gminne zakłady budżetowe. Pomoc może być przyznana dla inwestycji realizowanych w miejscowościach należących do:

 • gmin wiejskich;

 • gmin miejsko – wiejskich, poza miastami liczącymi powyżej 5 tys. mieszkańców;

 • gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5  tys. mieszkańców.

Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zakłada realizację projektów w trzech różnych zakresach:

 • gospodarki wodno-ściekowej, tj. zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania
  i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji ściekowej lub kanalizacji zagrodowej; 

 • tworzenia systemu zbiórki, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;  

 • wytwarzania lub dystrybucji energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.

Poziom pomocy unijnej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast krajowy wkład środków publicznych kształtuje się na poziomie co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu .

Należy jednak pamiętać, iż w całym okresie programowania PROW 2007-2013 poszczególne miejscowości mogą uzyskać dofinansowanie do:

 • 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

 • 200 tys. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,

 • nie więcej niż 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji

energii ze źródeł odnawialnych.

Poza podstawowymi kryteriami, które musi spełnić beneficjent aby otrzymać dofinansowanie, o przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji,
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – max 4 punkty;

2) bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o przyznanie pomocy – max 2 punkty;

3) kryterium regionalne – 2 punkty;

4) wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych – 2 punkty;

5) wskaźnik zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja operacji dotyczącej gospodarki wodnej lub ściekowej – max 3 punkty;

6) jeżeli planowana operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej –
2 punkty.

Warunkiem przyznania pomocy na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej jest uzyskanie co najmniej 4 punktów, natomiast w przypadku pozostałych dwóch zakresów wnioskodawca musi uzyskać nie mniej niż 3 punkty.

W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca, gdy te wartości również są identyczne o przyznaniu pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w 2009 roku Samorząd Województwa Małopolskiego otrzymał do rozdysponowania kwotę prawie 43 mln euro, która zgodnie z przyjętym kursem Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2008 r. (4,1465 zł/euro) daje równowartość 177 777 422 zł. Natomiast w całym okresie programowania SWM będzie mógł dofinansować projekty kwotą ponad 85 mln euro (UE) czyli z godnie z przyjętym kursem ponad 352 mln zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania planuję się na drugi kwartał br.

Szczegółowe informację nt. działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” można uzyskać na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny