piątek, 27 stycznia 2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Projekty Współpracy
13.11.2008.

W ramach podejścia Leader będzie wspierana działalność lokalnych grup działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy. Maksymalna wysokość środków, o która LGD będzie mogło się ubiegać stanowi iloczyn lp. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i kwoty 3 zł.


W ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” LGD będą mogły uzyskać pomoc na operacje polegające na przygotowaniu projektów współpracy, jeżeli projekty te będą zgodne
z lokalną strategią rozwoju i realizowane w nie więcej niż dwóch etapach oraz na realizacji projektu współpracy. Wówczas projekt taki będzie musiał uzyskać 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać w ramach oceny zgodności projektu współpracy z kryteriami wyboru określonymi w Rozporządzeniu z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Projekty współpracy będą mogły dotyczyć współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy zalicza się niezbędne do realizacji tej operacji koszty np. organizacji i przeprowadzenia spotkań podmiotów, które mają realizować projekt współpracy, wynagrodzenia za wykonanie badań, analiz, opracowań, wynagrodzenia za świadczenie usług prawniczych.

Natomiast do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, zalicza się m.in. koszty: organizacji wyjazdów związanych z realizacją projektu współpracy, przygotowania dokumentacji technicznej, zakupu materiałów lub przedmiotów, robót budowlanych, organizacji i przeprowadzania wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.


Wnioski dotyczące projektów współpracy LGD będzie musiała złożyć w terminie nie późniejszym niż do 30.06.2013 r. na ich przygotowanie oraz do 31.12.2013 r. na ich realizację.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny