poniedziałek, 11 grudnia 2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Leader 28.10.2008
29.10.2008.

Informacja dla małopolskich gazet lokalnych nt działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” realizowanego w ramach Osi IV Leader PROW 2007-2013Zbliża się termin naboru wniosków na wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie od dnia 17 listopada 2008 roku
do dnia 15 stycznia 2009 roku
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Instytucji Wdrażającej odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedury naboru.

Lokalne Grupy Działania ubiegające się o dofinansowanie w ramach Osi IV Leader zobligowane są do złożenia wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR pierwszego wniosku w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”.

Pomoc w ramach powyższego działania przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który
w okresie realizacji Programu, dla jednej LGD stanowi iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, na obszarze objętym LSR (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.) i kwoty 29 zł.

Lokalne Grupy Działania, ubiegające się o dofinansowanie będą mogły uzyskać wsparcie
w formie refundacji kosztów poniesionych m.in. w zakresie:

  • badań nad obszarem objętym LSR;

  • informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;

  • szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;

  • wydarzeń o charakterze promocyjnym, związanych z obszarem działania LGD i LSR;

  • szkolenia lokalnych liderów;

  • animowania społeczności lokalnych;

  • kosztów bieżących- administracyjnych, związanych z działalnością LGD.


Beneficjenci (LGD), ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działania będą mogli ubiegać się o środki raz w roku, składając wnioski nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, na który ma zostać przyznana pomoc.

Dofinansowanie uzyskane w ramach realizacji w/w działania przyczyni się do sprawnej
i efektywnej pracy Lokalnych Grup Działania, wybranych w ramach Osi IV Leader, jak również korzystnie wpłynie na doskonalenie zawodowe osób uczestniczących
i zaangażowanych w realizację Lokalnych Strategii Rozwoju.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny