poniedziałek, 24 czerwca 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Fundusze Europejskie dla mikroprzedsiębiorców wrzesień
03.10.2008.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW


18 września 2008 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów na rozwój i podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wnioski składane będą do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl


Kto może otrzymać dofinansowanie?


Aktualny nabór dotyczy tylko mikroprzedsiębiorstw, dlatego przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy poprawnie ocenić wielkość swojej firmy: liczbę osób zatrudnionych, roczny obrót, całkowity bilans roczny. Średnioroczne zatrudnienie nie może przekroczyć 10 osób, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny musi być mniejszy lub równy 2 mln euro. Przy określaniu liczby zatrudnionych osób i kwot finansowych należy przyjąć dane zawarte w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym. W sytuacji gdy na ostatni dzień bilansu dane przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat.


Na jakie inwestycje mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie?


Wzmocnienie sektora MŚP w regionie odbywać się będzie poprzez udzielanie dotacji na inwestycje, które służyć mają rozwojowi przedsiębiorstw w zakresie zwiększania ich potencjału oraz umożliwienia im awansu z firm mikro do małych oraz z małych do średnich. Do objęcia dofinansowaniem kwalifikują się projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferty polegające na:

  • rozbudowie i nabyciu przedsiębiorstwa,

  • działaniach mających na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego,

  • zmianie stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,

  • unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,

  • zmianie wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług,

  • modernizacji środków produkcji.


Jakie inwestycje są wyłączone z dofinansowania?


  • projekty z branży handlu i turystyki,

  • projekty przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż rok, polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług,

  • projekty polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących 3 lub więcej MŚP,

  • projekty mikroprzedsiębiorstw kwalifikujące się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Wyłączeniu podlegają także osoby ubezpieczone w KRUS. Wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z EFS (warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013).


              Wielkość dotacji


Wielkość dotacji na bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach określana jest przez minimalną i maksymalną kwotę wsparcia, czyli wartość dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie do 40%* wydatków kwalifikowanych w projekcie.

minimalna kwota wsparcia – 20 tys. zł

maksymalna kwota wsparcia – 200 tys. zł

* 5% więcej dofinansowania mogą otrzymać przedsiębiorstwa, których projekt zlokalizowany jest na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości niższym niż 75% średniej dla woj. małopolskiego.

Są to powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, proszowicki, tarnowski.

W przypadku mikroprzędsiębiorstw wsparcie mogą otrzymać także projekty z zakresu tzw. „ginących zawodów”.

Lista wydatków, które są kosztami kwalifikowanymi w projekcie, znajduje się w Podręczniku kwalifikowania wydatków dostępnym na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.


          Informacje i konsultacje.


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza również na bezpłatne szkolenia, których harmonogram znajduje się na stronie internetowej oraz indywidualnie konsultacje, jakie należy ustalić wcześniej telefonicznie:

012 3769 191 

012 3769 192

012 3769 193

012 3769 110

          Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.mcp.malopolska.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny