poniedziałek, 24 czerwca 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Petycje
15.02.2016.

PETYCJE

Podstawa prawna oraz tryb rozpatrywania :

  • Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997.78.483 ze zm.) - Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
    Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.2016.23 )

  • Art.221 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego - Zagwarantowane każdemu w Konstytucji RP prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami Działu VIII Kpa.

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U. 2014.1195 ).

 

Procedura:

  1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

  2. Informacja, o której mowa w ust.1 jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

 
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny