niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Zespół Szkół w Czermnej - Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Publiczne Gimnazjum
Dyrektor: mgr Edyta Faber

HISTORIA SZKOLNICTWA

 

Według przekazów historycznych już w 1596 r. istniała w Czermnej szkoła „dom szkolny dobry, ale szczuplutki”, której kierownikiem był Krzysztof Busiewicz.

W 1853 r. powstała szkoła na „organistówce”. Uczył w niej ówczesny proboszcz ks. Andrzej Szewc oraz miejscowy organista.

Dzięki pomocy finansowej udzielonej przez cesarza Franciszka Józefa I i opodatkowaniu mieszkańców wioski wybudowano szkołę filialną, którą w 1886 r. przemianowano na 1-klasową etatową szkołę ludową. Jej pierwszym nauczycielem był Jan Orłowski. Już w następnym roku liczba uczniów wzrosła do 315, a ponad 60 osób rozpoczęło naukę dopełniającą dla młodzieży. W związku z tym w 1887 r. został zatrudniony drugi nauczyciel – pani Cecylia Opielowska. Ponieważ dobudowano drugą salę lekcyjną w 1892 r. szkołę przemianowano na dwuklasową. W roku 1906/07 uczniowie w liczbie 391 podzieleni byli na sześć oddziałów i uczyli się

na trzy zmiany. Ponadto na naukę dopełniającą uczęszczało 60 osób i dlatego przydzielono trzeciego nauczyciela.

W czasach zaborów szkoła krzewiła wśród mieszkańców idee patriotyczne. Szczególnie uroczyście obchodzono rocznice historycznych wydarzeń.

Lata międzywojenne dla „Publicznej Szkoły Powszechnej Stopnia III im. Stanisława Konarskiego” chlubnie wpisały się w życie środowiska. Poza wychowaniem patriotycznym i likwidacją analfabetyzmu dbano o rozwój kultury życia codziennego. Organizowano w szkole kursy: gospodarstwa domowego, kroju,szycia i trykotarstwa.

Podczas II wojny światowej wprowadzono do szkoły jako urzędowy – język niemiecki, wycofano podręczniki do języka polskiego, historii i geografii ojczystej. W związku z tym zorganizowano tajne nauczanie, które pod groźbą kary śmierci prowadzili miejscowi nauczyciele między innymi Stanisław Jurys i Maria Biernat.

Po wojnie młodzież uczyła się w bardzo trudnych warunkach. Brak było podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, pomocy naukowych, a nawet opału. Nauka odbywała się w 3 budynkach ( w szkole – trzy izby lekcyjne, w Domu Ludowym – trzy sale i jedno pomieszczenie w domu prywatnym. Przystąpiono więc do budowy nowego budynku szkolnego, który oddano do użytku 22 lipca 1954 r. W dziele budowy szczególnie zasłużyli się: Stanisław Jurys, Kazimierz Kmiecik, Jan Górka i Franciszek Ignarski.

W 1958 r. na przysiółku Przydole zorganizowano Szkołę Podstawową nr 2, w której początkowo dzieci uczyły się w wynajętych domach prywatnych, a w nowym budynku szkolnym – od 1962 r.

W latach 1962 – 1969 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 działała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która przygotowywała uczniów do pracy na roli.

Po raz pierwszy świadectwa ukończenia 8 – klasowej szkoły podstawowej wszyscy uczniowie otrzymali w 1968 r.

W wyniku obniżenia stopnia organizacyjnego na Przydolu w 1977 r. Szkoła Podstawowa nr 1 została przemianowana na Zbiorczą Szkołę Podstawową z Punktem Filialnym kl. I – IV. Dla dowożonych uczniów zorganizowano świetlicę szkolną.

W wyniku starań mieszkańców Przydola młodzież rocznika 1993/94 znów ukończyła ósmą klasę w Szkole Podstawowej nr 2.

Od roku szkolnego 1980/81 wprowadzono pięciodniowy tydzień nauki – wolne soboty.

Jesienią 1980 r. w salach lekcyjnych młodzież zawiesiła krzyże a wiosną 1981 r. wprowadzono religię do obydwu szkół.

W związku z wprowadzeniem reformy szkolnictwa od września 1999 r., po utworzeniu 3 – letniego gimnazjum, Szkołę Podstawow nr 1 przemianowano na Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Publiczne Gimnazjum, natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 pozostała z klasami I – VI.

Struktura organizacyjna szkoły

 

Image 

 

 

 

Zatrudnieni nauczyciele:


Antas Maria – geografia, przyroda;

Antas Marek – matematyka, informatyka, technika;

Barzyk Ryszard – świetlica szkolna;

Biernacka Anna – język polski;

Bunar Maria – wychowanie przedszkolne;

Chmura Jan – fizyka;

Dąbrowska Anna – język niemiecki;

Gorgosz Mateusz – język angielski;

Górka Agnieszka – wychowanie przedszkolne;

Górski Piotr – wychowanie fizyczne;

Grzyb Irena – kształcenie zintegrowane;

Klisiewicz Zofia – matematyka;

Mikrut Celina – biologia, chemia;

Niziołek Edyta – język niemiecki;

Piotrowska Kazimiera – muzyka;

Przybyło Małgorzata – kształcenie zintegrowane;

Rutana Zygmunt – plastyka;

Sarna Bożena – wychowanie przedszkolne;

Setlik Adam – wychowanie fizyczne;

Sychta Renata – język polski;

Wierzgacz Krystyna – historia,wos;

Wójcik Krystyna – kształcenie zintegrowane;

Ks. Zawiślak Marcin – religia;

Ks. Madeja Stanisław – religia.

 

Zadania szkoły 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w Statucie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:

 1. Zapewnia każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej podejmowanie kształcenia oraz umożliwia
  dzieciom i młodzieży prawo do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i do osiągniętego rozwoju.

 2. Wspomaga rodzinę w pełnieniu funkcji wychowawczej.

 3. Dostrzega indywidualne potrzeby uczniów, co odzwierciedla się w dostosowywaniu treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych.

 4. Zapewnia uczniom korzystanie z pomocy psychologicznej oraz zajęć kompensacyjnych.

 5. Pomaga uczniom szczególnie uzdolnionym w realizowaniu indywidualnych programów nauczania, a tym
  samym ukończenia szkoły podstawowej w skróconym czasie.

 6. Zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
  podstawowej i kontynuację nauki w gimnazjum.

 7. Stwarza bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

 8. Uwrażliwia uczniów na problemy związane z ochroną środowiska oraz kształtuje właściwe postawy
  wobec nich.

 9. Zapewnia opiekę wszystkim uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 10. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

  • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem,

  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

  • realizuje podstawy programowe ustalone dla sześcioletniej szkoły podstawowej.

 11. Działalność edukacyjną szkoły określają:

  • szkolny zestaw programów nauczania,

  • program wychowawczy szkoły,

  • program profilaktyki.

  • program rozwoju szkoły

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny