niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Zespół Szkół w Szerzynach - Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach

    1. Pełna nazwa jednostki:

Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Szerzynach

38-246 Szerzyny 544

tel./fax: (14)6517400

e-mail: zsszerzyny@wp.pl 

 

Szkoła Podstawowa

im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Szerzynach
38-246 Szerzyny 544
tel./fax: (14) 6517400
NIP 685-20-51-698
REGON 370475765


Publiczne Gimnazjum

im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Szerzynach

38-246 Szerzyny 544

tel./fax: (14)6517400
NIP 685-20-51-706
REGON 370999244

    2. Kierownictwo:

Dyrekcja Zespołu Szkół w Szerzynach

Image

Dyrektor
mgr Wacław Sychta
urodzony:  19 czerwiec 1966 r. żonaty, troje dzieci
wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
uczelnia:  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą
.


3. Struktura organizacyjna:

Zespół Szkół w Szerzynach składa się ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.
W roku szkolnym 2008/2009 do Oddziału Przedszkolnego uczęszcza 20 dzieci – 1 grupa, do Szkoły Podstawowej 144 uczniów podzielonych na 6 oddziałów a do Gimnazjum 136 uczniów podzielonych też na 6 oddziałów /razem 300 uczniów/.

  Zatrudnionych jest obecnie: SP - 15 nauczycieli – w tym świetlicowa i bibliotekarka (14,5 etatu), 12 pracowników obsługi (11,5 etatu) – w tym referent i kierowca,
  GIM - 12 nauczycieli (10,44 etatu). Wielu nauczycieli pracuje w obu szkołach uzupełniając etat. Wszystkie przedmioty i zajęcia przydzielone zostały nauczycielom zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.


     4. Działalność:

 

Szkoły realizują działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Najważniejsze dokumenty to statuty, programy wychowawcze i profilaktyki. Organizowane są zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne zgodnie z ramowym planem nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Szkoły realizują zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty. Pozwalają nabyć uczniom wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia. Wychowują współpracując z rodzicami oraz instytucjami oświatowymi i innymi. Otaczają opieką uczniów potrzebujących pomocy, zarówno tych, którzy mają trudności w nauce, jak i uzdolnionych.

W oddziale przedszkolnym czyli „0” i klasach I – III Szkoły Podstawowej prowadzone są zajęcia języka angielskiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne. Wynikają one z rozpoznanych potrzeb. Co roku organizujemy w „0” badania przesiewowe, pedagogiczne i psychologiczne. Do szkoły przyjeżdża psycholog, pedagog i logopeda z Poradni P-P z Tuchowa. Wyniki badań są prezentowane indywidualnie rodzicom i opiekunom. Chętni brali udział w dodatkowych zajęciach artystycznych (plastycznych i teatralnych) organizowanych w ramach PPWOW w naszej szkole.

W klasach IV – VI Szkoły Podstawowej organizowane są dodatkowe zajęcia z języka polskiego, historii i matematyki. Uczniowie uczęszczają na kółka języka polskiego i matematyczne. Aby przygotować uczniów do sprawdzianu po klasie VI – odbyły się dwa próbne sprawdziany. Na początku kwietnia, każdego roku uczniowie piszą sprawdzian, który jest przepustka do gimnazjum. W szkole prowadzone są liczne akcje ekologiczne np. „Drzewko za butelkę” czy zbiórka zużytych baterii. Działania ekologiczne wśród dzieci pomagają im zrozumieć jak powinno wyglądać harmonijne współdziałanie ludzi z przyrodą. 

Ostatni etap nauczania to gimnazjum. Do Gimnazjum w Szerzynach uczęszcza młodzież z Szerzyn i Swoszowej, która dowożona jest autobusem szkolnym. W gimnazjum nauczane są dwa języki obce: język angielski /obowiązkowy/ i język niemiecki – dodatkowy.

W klasie trzeciej uczniowie zdają obowiązkowy egzamin gimnazjalny, który jest przepustką do szkół średnich. Aby dobrze przygotować się do egzaminu obok zajęć wynikających z planu nauczania, nauczyciele prowadzą dodatkowe lekcje z przedmiotów humanistycznych, i matematyczno - przyrodniczych. Od 2009 roku dochodzi trzecia część egzamin z języka obcego – w naszym gimnazjum jest to język angielski. Przez najbliższe trzy lata wyniki z tego egzaminu nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Ostatnie wyniki w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty:

 • finaliści konkursu matematyczno-przyrodniczego w Krakowie – 4 uczniów /ostatnie cztery lata/, Szkoła Podstawowa,

 • finaliści konkursu geograficznego w Krakowie – 2 uczniów

 • laureat konkursu „WWW – Wiem Więcej” w Krakowie – II miejsce, w nagrodę wycieczka 7-dniowa do Kopenhagi /Dania/,

 • laureat konkursu z fizyki w Krakowie – III miejsce, uczeń zwolniony z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej,

 • finalista konkursu z fizyki w Krakowie – 1 uczeń

Wyniki z obecnego roku szkolnego w sporcie szkolnym na etapie wojewódzkim:

 • finaliści biegów przełajowych w Krakowie – 2 uczniów z gimnazjum

 • finalista rozgrywek szachowych w Zakliczynie – 1 uczennica z gimnazjum

 • finalista tenisa stołowego w Limanowej – 1 uczeń szkoła podstawowa

Najważniejsze akademie i uroczystości wynikające z Programu Wychowawczego szkoły to: Pasowanie na ucznia, Rocznica Odzyskania Niepodległości, Przedstawienie Jasełkowe, Wigilie klasowe, Dzień Babci i Dziadka, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Patrona oraz zakończenie nauki w klasie VI SP oraz w klasach III gimnazjum.

Pozyskiwanie środków europejskich w szkole:

 • Klasa I gimnazjum - roczne stypendium unijne /wypłacane co miesiąc/ za wybitne osiągnięcia z matematyki,

 • Program FENIKS – 3-letnia współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie celem rozwoju nauk fizycznych i matematycznych, w projekcie bierze udział 10 uczniów naszego gimnazjum wraz z opiekunem projektu mgr Henrykiem Karpem, Organizowane są: kółko fizyczne dla uczniów 2 godz./tydzień, wyjazdy na uczelnię, prezentacja doświadczeń z fizyki, szkolna liga zadań z fizyki, pikniki naukowe pracowników Uniwersytetu w naszej szkole.

 • z PPWOW zakupiono sprzęt medialny do obsługi akademii i uroczystości szkolnych /aparat fotograficzny + kamera cyfrowa/

 • Uczniowie ze szkoły podstawowej objęci są programem „Szklanka mleka”. Codziennie przez 5 dni w tygodniu otrzymują bezpłatnie kartonik mleka o poj. 0,2 litra.

 • Przez ostatnie 2 lata realizowany jest program „Już pływam” – są to bezpłatne wyjazdy na basen do Gorlic dla grupy uczniów uczących się pływać z kl. IV – VI SP

Szkoła posiada: pełnowymiarową salę gimnastyczną, 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, Centrm Multimedialne w bibliotece szkolnej z dostępem do Internetu i siłownię szkolną.

Na wyposażeniu szkoły jest autobus, który dowozi uczniów ze Swoszowej oraz przysiółków: Podlesia, Średniego i częściowo z Radoszyc i Maślaków. Autobus jest wykorzystywany na dowóz dzieci z okolicznych miejscowości na gminne zawody sportowe.

Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami, w szczególności dojeżdżającymi, których jest około 110. Świetlicowa dla tych uczniów organizuje zajęcia ranne i popołudniowe przed odwozem. Z obiadów korzysta około 130 uczniów w tym połowa to obiady darmowe fundowane przez GOPS w Szerzynach i prywatnego sponsora /ok. 20 obiadów miesięcznie/.

W szkole działa z bardzo dobrym wynikiem, sklepik uczniowski, którego dochody przeznaczane są na realizację inicjatyw podejmowanych zarówna przez uczniów, nauczycieli i dyrektora szkoły. Z wypracowanych środków corocznie finansowane i współfinansowane są  wszystkie nagrody książkowe za wyniki w nauce, sporcie, frekwencji, elementy dekoracyjne, okolicznościowe, kwiaty, dopłaty do wycieczek, bilety wstępu do kina, nagrody dla laureatów konkursów szkolnych, rejonowych i wojewódzkich. Dofinansowanie objęło również doposażenie siłowni szkolnej.

Do organizacji działających na terenie szkoły zaliczyć można: dwa samorządy szkolne, spółdzielnię uczniowską, szkolne koło Caritas. Do niedawna przez 7 lat działał szkolny klub europejski „Euroglob”, który przybliżał uczniom tematykę europejską, organizując co roku w szkole „Dzień europejski”.

Od października 2008 roku ma swoją siedzibę w naszej szkole Filia Świetlicy Wsparcia Dziennego w Czermnej, utworzona dla wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny.W ramach współpracy ze szkołą niesiona jest pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu wolnego czasu.

    5. Rys historyczny

Wzmianki o osadzie pochodzą z XII i XIII wieku. Wieś została wyludniona przez najazd tatarski w 1241 roku i następne. Szerzyny ulokował prawnie na prawie magdeburskim 23 czerwca 1348 roku król Kazimierz Wielki. Przy parafii istniała szkoła parafialna.

Pierwsze wzmianki o szkole parafialnej w Szerzynach pochodzą z roku 1595, istniała ona z przerwami do XVIII wieku. Znajdowała się wówczas obok skrzyżowania dróg Ołpiny - Swoszowa na placu grodzkim, naprzeciw „domu ubogich”. Później nadano jej nazwę „organistówka".

Uczył w niej organista Imbrantowicz Józef. Po jego śmierci w szkole od 1870 roku uczył Kapłański Alojzy, który zmarł tragicznie podczas I wojny światowej. Ze względu na trudne warunki lokalowe podjęto decyzję o budowie nowego, większego budynku szkolnego. W 1900 roku na zebraniu wiejskim podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Plan i kosztorys nowego budynku przywieziono ze Lwowa. Nowy  budynek szkolny oddano do użytku w roku 1911. Pomimo, że został oddany do użytku nowy budynek szkolny, nauka w dalszym ciągu odbywała się również w "organistówce" aż do 1917 roku.


Sytuacja ta była wynikiem małej ilości sal lekcyjnych w nowej szkole oraz dużej ilości uczniów. Aby odciążyć dzieci dochodzące do szkoły z oddalonych nawet o 10 km od szkoły domów, wybudowano szkołę w Swoszowej oraz na Podlesiu Szerzyńskim. 

Podjęto inicjatywę o budowie nowej szkoły, ale działania wojenne spowodowały, że plany te mogły się urzeczywistnić dopiero kilkanaście lat później. Realne plany dotyczące budowy nowego budynku szkolnego powstały po II Wojnie Światowej, w 1946 roku. Zawiązany został w tym czasie Komitet Budowy nowej szkoły, który rozpoczął prace przygotowawcze. Sama budowa, po długotrwałych zbiórkach materiałów budowlanych i pieniędzy wśród mieszkańców wsi, rozpoczęła się pod koniec maja 1948 roku. Pomimo wielu trudności budowa ukończona została w 1952 roku.

Po kilku latach budynek starej szkoły zaadaptowany został na mieszkania dla nauczycieli, a w latach 60-tych i 70-tych przeszedł remont kapitalny (m.in. dobudowano piętro i  wymieniono dach  na kryty blachą). Obecnie w budynku tym mieści się 6 mieszkań oraz Państwowe Przedszkole w Szerzynach. 

Pomimo wybudowania nowej szkoły okazało się po kilkunastu latach, że nadal brak jest miejsca dla wszystkich uczniów. Władze szkolne wynajmowały jakiś czas pomieszczenia w budynku, w którym wcześniej mieścił się Urząd Gminy. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły Jana Niezgody oraz władz gminy na początku lat 80-tych rozpoczęto rozbudowę istniejącego budynku szkolnego. Ostatecznie inwestycja została zakończona w 1989 roku i mieszkańcy Szerzyn otrzymali do użytku nowoczesny budynek szkolny.

Po ukończeniu rozbudowy szkoły okazało się, że brak jest sali gimnastycznej. Ta inwestycja doczekała się realizacji dzięki staraniom władz gminy oraz dyrektora szkoły Stanisława Żołny. Pełno wymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem, została ukończona i oddana do użytku w 1994 roku. Oprócz zajęć z wychowania fizycznego jest ona wykorzystywana do organizacji gminnych i powiatowych zawodów sportowych, uroczystości szkolnych. Z sali w okresie zimowym korzysta też klub sportowy LKS Liwocz z Czermnej.

Z dniem 1 września 1999 roku weszła w życie reforma systemu edukacji, która wprowadziła 6-letnią szkołę podstawową a po niej 3-letnie gimnazjum. W tym czasie powstał Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Do Gimnazjum uczęszczają dzieci z Szerzyn i ze Swoszowej.

W  roku 2003 z inicjatywy władz gminy, została podjęta bardzo ważna inwestycja, dzięki której w budynku w szkolnym  została dokonana wymiana wszystkich okien, drzwi zewnętrznych na nowe z PCV. Cały kompleks budynków szkolnych, wraz z domem nauczyciela otrzymał termoizolację /płyty styropianowe i tynki akrylowe/.

W grudniu 2005 roku nasza szkoła otrzymała pracownię komputerową. W jej skład wchodzi 11 komputerów Apple Macintosh, projektor, drukarka laserowa i skaner.
W tej pracowni jest możliwość wykorzystania radiowego łącza internetowego.

Ważne wydarzenie z życia szkoły to 3 czerwca 2007 roku. Wtedy odbyła się ważna uroczystość nadania naszej szkole imienia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rada Rodziców ufundowała tablicę pamiątkową i sztandar, który jest ozdobą ważnych uroczystości szkolnych oraz Dnia Patrona, który obchodzony jest w naszej szkole 28 maja.

W 2008 roku przy sali gimnastycznej utworzono siłownię szkolną i zakupiono pierwsze urządzenia: wielofunkcyjny 8-stanowiskowy Atlas oraz nowoczesną bieżnię dzięki hojności i pomocy wielu sponsorów. Wszystkie zakupione urządzenia posiadają certyfikaty. Planowany jest dalszy zakup akcesoriów do siłowni.

W wyniku starań obecnego dyrektora szkoły w styczniu 2008 roku szkoła otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego nowoczesne Centrum Multimedialne do biblioteki szkolnej /cztery komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu + urządzenie wielofunkcyjne /drukarka, skaner i ksero/. Zakupiono nowe stoły, krzesła i biurko.

W maju 2008 roku z tego samego funduszu gimnazjum otrzymuje nowoczesną pracownię komputerową IBM PC /10 komputerów + 1 serwer/ oraz drukarkę laserową i skaner. Pracownia podłączona jest do sieci Internet – Neostrada. W ten sposób zamieniono pracownię z 1999 roku otrzymaną z programu „Internet dla Gmin”, która była przestarzała.

Wewnątrz budynków szkolnych przeprowadzono remonty kapitalne toalet i łazienek uczniowskich, położono płytki ceramiczne oraz osprzęt sanitarny. W październiku 2008 roku z inicjatywy obecnego dyrektora i przy pomocy władz gminy wykonano wymianę pokrycia dachowego na szkole podstawowej. W kwietniu 2009 roku wykonano montaż kwasoodpornych wsadów kominowych do pieców gazowych w 6-ciu mieszkaniach Domu Nauczyciela. Uzupełniono wszystkie wentylacje i zabezpieczenia przed ptakami.

W październiku 2008 roku przy pomocy funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej z Warszawy i wsparciu Urzędu Gminy, założono monitoring wizyjny, który zabezpiecza wejścia szkolne, podwórka i korytarze. Założono 9 kamer w tym dwie na podczerwień oraz urządzenie nagrywające. W znacznym stopniu zwiększyło to bezpieczeństwo uczniów w szkole.

W tym czasie wyremontowano 3 sale lekcyjne, bibliotekę, sekretariat i gabinet dyrektora, zakupiono nowe meble klasowe, biurowe i sprzęt komputerowy. W części sal wymieniono ławki i krzesła.

Obecnie przy usilnym staraniom władz gminy w części stadionu szkolnego i dawnego basenu ppoż.  powstał kompleks sportowo-rekreacyjny Orlik 2012.

 
« poprzedni artykuł
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny