poniedziałek, 24 czerwca 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Uchwały Rady Gminy Szerzyny
29.09.2008.

Uchwały Rady Gminy Szerzyny: 

Uchwała Nr XXXI/305/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania palcówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Szerzyny 

Uchwała Nr XXXI/304/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacyjnego kościołów i związków wyznaniowych na 2010 rok 

Uchwała Nr XXXI/303/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/172/08 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2008 r.w sprawie przystąpienia Gminy Szerzyny do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Uchwała Nr XXXI/302/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Szerzyny  

Uchwała Nr XXXI/300/2009 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej 

Uchwała Nr XXXI/299/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2010

Uchwała Nr XXXI/298/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 r. w srawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny na rok 2010 

Uchwała Nr XXXI/297/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XXXI/296/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2010 

Uchwała Nr XXXI/295/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok 

Uchwała Nr XXXI/294/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013 

Uchwała Nr XXX/293/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Ołpiny 

Uchwała Nr XXX/292/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Ołpiny 

Uchwała Nr XXX/291/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 paźziernika 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Ołpiny 

Uchwała nr XXX/290/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Ołpiny

Uchwała Nr XXX/289/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Szerzyny 

Uchwała Nr XXX/288/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Szerzyny 

Uchwała nr XXX/287/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Szerzyny 

Uchwała XXX/286/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości we wsi Czermna 

Uchwała Nr XXX/285/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Czermna 

Uchwała Nr XXX/284/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Czermna 

Uchwała Nr XXX/283/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szerzyny  

Uchwała Nr XXX/282/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 r. w sprawie odwołania i wyboru członka Komisji Oświaty ,Kultury i Wychowania Rady Gminy Szerzyny 

Uchwała Nr XXX/281/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 07 października 2009 r. w sprawie przyjęcia wniosku nr: WND-POKL.09.05.00-12-042/09, pod nazwą :EKO-SMYKI, do realizacji przez Publiczne Przedszkole w Ołpinach, w okresie od 01.12.2009 r. do 30.06.2010 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

Uchwała Nr XXX/280/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania związanego z remontem dróg gminnych sołectw:czermna, Swoszowa, Żurowa i Szerzyny oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu 

Uchwała Nr XXX/279/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansownie zadania związanego z zakupem samochodu asenizacyjnego z opcją czyszczenia kanalizacji oraz ustanowienia zabezpieczenia słaty kredytu 

Uchwała nr XXX/278/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 -2013 

Uchwała Nr XXX/277/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 października 2009 r. w sprawie :zmiana budżetu gminy na 2009 r. 

Uchwała Nr XXIX/276/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sparwie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania związanego z remontem dróg gminnych sołectw: Czermna, Swoszowa, Żurowa oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu 

Uchwała Nr XXIX/275 /09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. 

Uchwała Nr XXIX/274/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/171/08 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Szerzyny 

Uchwała Nr XXIX/273/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wniosku nr :WND-POKL.09.05.00-12-002/09 , pod nazwą :EURO-SMYKI do realizacji przez Publiczne Przedszkole w Ołpinach w partnerstwie z Publicznym Przedszkolem w Szerzynach w okresie od 01.10.2009 r. do 30.06.2010 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zawiązku z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Dziłanie 9,5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

Uchwała Nr XXVIII/272/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach za rok 2008 

Uchwała Nr XXVIII/271/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach za 2008 r

Uchwała Nr XXVIII/270/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Czermna 

Uchwała Nr XXVIII/269/2009 Rady Gminy Szerzynyz dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. 

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 268 /09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny – „Odnowa centrum wsi Czermna poprzez rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury oraz infrastruktury technicznej” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu. 

Uchwała Nr XXVIII/267/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania realizowanego na terenie Gminy Szerzyny pn."odnowa centrumwsi czermna poprzez rozbudowę Wiejskiego Domu kultury oraz infastruktury tecznicznej" oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. 

Uchwała Nr XXVIII/ 265 /09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Szerzyny. 

Uchwała Nr XXVII/264/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 maja 2009 r w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Czermna na lata 2008 – 2015” 

UCHWAŁA Nr XXVII/ 263 /09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 maja 2009 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu. 

UCHWAŁA Nr XXVII/ 262 /09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 maja 2009 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny – „Odnowa centrum wsi Czermna poprzez rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury oraz infrastruktury technicznej” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu. 

UCHWAŁA Nr XXVII/ 261 /09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny – „Odbudowa centrum wsi Ołpiny poprzez modernizację domu kultury” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu 

Uchwała Nr XXVII/ 260 /09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok.   

Uchwała Nr XXVI/259/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu

Uchwała Nr XXVI/258/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnowskim o udzieleniu Powiatowi tarnowskiemu pomocy finansowej oraz przejęcia przez Gminę Szerzyny realizacji zadań w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych na terenie Gminy Szerzyny 

Uchwała Nr XXVI/257/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu 

UCHWAŁA Nr XXVI/ 256 /09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu. 

UCHWAŁA Nr XXVI/ 255 /09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla ochotniczej straży pożarnej. 

Uchwała Nr XXVI/ 254 /09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok. 

UCHWAŁA Nr XXVI/253/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Szerzyny z tytułu wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2008 rok.

Uchwała Nr XXVI/252/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała Nr XXVI/251/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Czermna 

Uchwała Nr XXVI/250/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie dopłat dla wybranych grup odbiorców usług okreslonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach

Uchwała Nr XXVI/249/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny oraz określenia obwodów ich granic. 

Uchwał Nr XXVI/248/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny.

UCHWAŁA Nr XXVI/247/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

UCHWAŁA  Nr XXV/246/09 RADY GMINY SZERZYNY z dnia 18 marca 2009 r w sprawie: przystąpienia Gminy Szerzyny do uczestnictwa i realizacji projektu  pn.  „Demontaż  i  bezpieczne  składowanie  wyrobów zawierających  azbest  z  obszaru  województwa małopolskiego”  w ramach  Szwajcarsko  –  Polskiego  Programu  Współpracy  w  celu zmniejszenia  różnic  społeczno  –  gospodarczych  w  obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. 

Uchwała Nr XXV/245/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 marca 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Ołpiny

Uchwała Nr XXV/244/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Szerzyny

Uchwała Nr XXV/243/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Czermna

Uchwała   Nr XXV/242/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka Nr 69, położonej w Czermnej

UCHWAŁA Nr XXV/241/09 RADY GMINY SZERZYNY z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czermnej 

Uchwała Nr XXV/240/09 Rady Gminy Szerzyny  z dnia 18 marca 2009 r w sprawie zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości Ołpiny na lata 2008 – 2015”

Uchwała Nr XXV/239/09 Rady Gminy Szerzyny  z dnia 18 marca 2009 r w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Czermna na lata 2008 – 2015”

Uchwała  nr XXV/ 238 /09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 marca 2009 r w sprawie:  Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013

Uchwała  Nr XXV/ 237 /09 Rady Gminy   Szerzyny z  dnia 18 marca 2009 r.w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

 

 

 
« poprzedni artykuł
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny